Validita použitia ručného dynamometra pri meraní svalovej sily a náboru krútiaceho momentu (RTD)

Pri hodnotení funkcie a zdravotného stavu jedinca sa môžeme stretnúť s meraním svalovej sily stlačenia ruky, alebo sily quadricepsu. Sila quadricepsu bola tiež v mnohých štúdiách spomenutá ako prognostický faktor pre chronické ochorenia. Zlatým štandardom na meranie sily quadricepsu (mQF) je aktuálne izokinetický dynamometer. Ten je však veľmi nákladný a objemný a preto nie je úplne bežné ho mať v klinickej praxi. Vhodnou alternatívou by mohol byť ručný dynamometer (Hand-Held Dynamometer, ďalej HHD).

Štúdie ukazujú, že k bezkontaktnému poraneniu predného skríženého väzu (ACL) dochádza počas prvých 100 ms po počiatočnom kontakte nohy so zemou. Svalová sila je teda dôležitá, ale schopnosť jedinca rýchlo vyvinú požadované svalové napätie tak mnohokrát lepšie odráža požiadavky na každodenné a športové úkony. Pri meraní svalovej sily pomocou HHD sa bežne postupne zvyšuje svalová sila k jej maximu počas 1 až 5 sekúnd, čo nám poskytne informáciu o svalovej sile, nie však o rýchlosti vyvinutia svalovej sily, teda za ako dlho sme schopní dosiahnuť požadovanú svalovú silu.

 

Rate of Torque Development (RTD) 

RTD sa väčšinou vzťahuje na rýchlosť, s akou jedinec dokáže vyvinúť moment sily (torque) v kĺbe. Typicky sa to týka situácií vzťahujúcich sa na otáčanie alebo rotáciu - napríklad v kolennom kĺbe. Pretože RTD sa vypočítava z izometrickej kontrakcie, Lesnak a kol., 2019 porovnávali HHD s izokinetickým štandardom.

 

Aké nastavenie pre HHD použili autori v štúdii (možno sa inšpirovať aj do praxe)?

Warm-up:

  • izometrická kontrakcia s 50% úsilím
  • izometrická kontrakcia so 75% úsilím
  • izometrická kontrakcia so 100% úsilím

Pauza medzi týmito sériami bola cca 1 minútu.

Testovanie:

  • Následne prebehlo 6 kontrakcií po dobu 3 sekúnd s maximálnym úsilím.

Za nepresné meranie a neplatný pokus sa považuje, ak testovaná osoba tesne pred pohybom do extenzie aktivuje hamstringy a dôjde najprv k miernemu flekčnému pohybu v kolene. Tento protipohyb vedie k nepresným meraniam RTD, pretože izometrická kontrakcia mQF nezačína v pokoji. Testovanie sa vykonáva najprv na dominantnej (zdravej) končatine.

Keď vedci porovnávali hodnoty z HHD s hodnotami z izokinetického dynamometra, tak dostali porovnateľné hodnoty pre maximálny krútiaci moment a neskorý krútiaci moment, ale nie pre počiatočnú fázu. V diskusii spomínajú, že jedna z možností zlepšenia by mohla byť použitie menej vypchávok pri nastavení dynamometra, čo by však mohlo spôsobiť menší komfort testovaného. Použitie HHD pre počiatočné fázy nie je dokonalé (predovšetkým v počiatočnej fáze), ale môžeme sa s jeho pomocou priblížiť k dostupnému ideálu.

Používate dynamometre vo svojej praxi? Mrknite na ponuku tlakových a ťahových dynamometrov na našom e-shope TU.

 

Zdroj:

LESNAK, Joseph, et al. Validity of hand-held dynamometre v meraní quadriceps strength and rate of torque development. International journal of sports physical therapy, 2019, 14.2: 180.